Дотор – Бөөрний тасаг
Дотор – Бөөрний тасаг
Дотор, бөөрний тасаг нь бөөр болон шээс ялгаруулах системийн олон төрлийн өвчлөлөөс дотрын тасгийн эмчилгээ шаардлагатай өвчтөнг асардаг эмчилгээний тасаг юм.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд