Эмгэг судлалын тасаг
Эмгэг судлалын тасаг
Хамгийн богино хугацаанд үнэн зөв эмгэг зүйн оношийг гаргах замаар клиникийн эмч нарт өвчтөний эмчилгээний чиглэлийг тодорхойлоход тусалдаг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд