Эмэгтэйчүүдийн тасаг
Эмэгтэйчүүдийн тасаг
Тус эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасаг нь хэвийн жирэмслэлт , өндөр эрсдэлтэй жирэмслэлтийн байнгын хяналт эмчилгээ, жирэмслэлттэй холбоотой өвчлөлийн оношилгоо эмчилгээ, төрөхийн өмнөх генийн оношилгоо, төрөлхийн эмгэгийн эрт оношилгоо зэргийг хийснээр эхийн бие болон ургийн эрүүл мэндийг дүгнэж төрөх болон төрөлтийн дараах эхийн эрүүл мэндийг системтэйгээр дүгнэж нялх биетэй эхийн эрүүл мэндийг хянаж байна. 24 цагийн туршид үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрөх өрөө нь хэзээ ч үүсэх магадлалтай яаралтай төрөлт зэрэг нөхцөл байдалд үргэлж бэлтгэлтэй байдаг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд